ஆசார்யன் திருவடிகளே சரணம்

அதிசயம் பல புரிந்து

ஆச்சரியங்கள் பல நிகழ்த்தி,

அனுக்ரஹம் செய்வாரடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி

இன்னல்கள் யாவும் தீர்த்து

ஈகை குணத்தை அளித்து

இன்பத்தை தருவாரடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி கிளியே

உள்ளத்தில் கோயில் கொண்டு

ஊனத்தை களைத்து விட்டு

உயிராய் நிற்பாரடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி

எம்பெருமானை காட்டி தந்து

ஏழையாம் நமக்குதவி

ஏணியாய் நிற்பாரடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி

ஐயம் இனி கொள்ள வேண்டாம்

ஒதுங்கிடுவோம் அவர் பாதத்தில் இனி

ஓங்கிய வாழ்வளிப்பாரடி கிளியே

அஃதல்லவோ நம் ஆசார்யனடி கிளியே

அவர் நம் ஆசார்யனடி.

வியாக்யா.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s